Wniosek o warunkowe umorzenie postępowania karnego

Warunkowe umorzenie postępowania karnego to możliwość uniknięcia przez sprawcę przestępstwa konsekwencji wynikających ze skazania.

O warunkowe umorzenie postępowania można ubiegać tylko wtedy gdy:
– jako sprawca czynu dotąd nie byłeś karany za przestępstwo umyślne
– popełnione przez Ciebie przestępstwo zagrożenie jest karą nieprzekraczającą 5 lat pozbawienia wolności

Nie oznacza to, że nie można złożyć wniosku także wtedy, kiedy sprawca czynu był już wcześniej karany za przestępstwo umyślne. Oczywiście wniosek złożyć można, ale nie ma to sensu, bowiem wniosek ten uwzględniony nie będzie. Przed rozpoznaniem wniosku sąd ma obowiązek dołożyć należytej staranności, aby poczynić jednoznaczne ustalenia w zakresie uprzedniej karalności oskarżonego między innymi z informacji udzielonej przez Krajowy Rejestr Karny, ale nie tylko, bowiem przepis art. 92 k.p.k. w zw. z art. 213 § 1 k.p.k. nakłada na sąd dokonanie niezbędnych ustaleń w tym zakresie. Wynika z tego taki oto wniosek: jeżeli byłeś już karany za przestępstwo umyślne, nie zawracaj sobie głowy i wniosku o warunkowe umorzenie postępowania karnego nie składaj.

Pamiętaj, że sąd może warunkowo umorzyć postępowanie karne, jeżeli wina i społeczna szkodliwość czynu nie są znaczne, okoliczności jego popełnienia nie budzą wątpliwości, zaś postawa sprawcy niekaranego za przestępstwo umyślne, jego właściwości i warunki osobiste oraz dotychczasowy sposób życia uzasadniają przypuszczenie, że pomimo umorzenia postępowania będzie przestrzegał porządku prawnego, w szczególności nie popełni przestępstwa. Sąd może warunkowo umorzyć postępowanie karne, ale nie musi, to ty masz przekonać sąd, że w twoim przypadku zaistniały przesłanki merytoryczne czyki:
-/ wina i społeczna szkodliwość czynu nie są znaczne
-/ okoliczności jego popełnienia nie budzą wątpliwości
-/ twoja postawa jako sprawcy niekaranego za przestępstwo umyślne, twoje właściwości i warunki osobiste oraz dotychczasowy sposób życia uzasadniają przypuszczenie, że pomimo umorzenia postępowania będziesz przestrzegał porządku prawnego, w szczególności nie popełnisz przestępstwa

KONIECZNIE musisz wskazać na to, że okoliczności popełnienia czynu nie budzą wątpliwości (np. nie ulega najmniejszych wątpliwości, że znajdując się w stanie nietrzeźwości jechałem samochodem osobowym po ulicy Mostowej w mieście/ miejscowości Takiej a takiej.

KONIECZNIE powinieneś podkreślić również i to, że Twoja wina oraz społeczna szkodliwość czynu, który popełniłeś nie są znaczne.

KONIECZNIE powinieneś wskazać na to, że kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości było wynikiem Twojego nieprzemyślanego wręcz automatycznego działania, który wynikał z braku świadomości, że nadal znajdujesz się pod działaniem alkoholu. Nie wiedziałeś, przez myśl Ci nie przeszło, że możesz jeszcze znajdować się w stanie nietrzeźwości.

Pamiętaj o tym, żeby wskazać i podkreślić Twoje właściwości oraz warunki osobiste. Przez właściwości osobiste należy rozumieć Twoje cechy charakteru, czy na przykład masz porywczy charakter, który wiedzie Cię do wywoływania konfliktów w rodzinie lub w środowisku, zdolność do samokrytyki, stosunek do innych ludzi i do powszechnie uznanych wartości społecznych. Czyli innymi słowy wiesz, że nie wolno jeździć pod wpływem alkoholu, zgadzasz się z tym, bo to jest zgodne z zasadami, którymi się w życiu kierujesz.
Natomiast przez warunki osobiste należy rozumieć warunki środowiskowe, w których żyjesz, warunki rodzinne, warunki w miejscu pracy, warunki mieszkaniowe. Nalezy również wskazać na Twój dotychczasowy sposób życia, w szczególności to, że nigdy dotąd nie miałeś żadnego konfliktu z prawem i nie byłeś karany sądownie. Proszę podkreślić również i to, że czyn, którego się dopuściłeś miał charakter epizodyczny, incydentalny (jednorazowy) i pomimo warunkowego umorzenia postępowania w przyszłości na pewno będziesz przestrzegał porządku prawnego.
Warunkowe umorzenie następuje na okres próby, który wynosi od roku do 3lat i biegnie od uprawomocnienia się orzeczenia.

Wniosek o warunkowe umorzenie postępowania składa się w sądzie, który jest właściwy do rozpoznania sprawy, czyli do tego sądu, do którego wpłynął, bądź wpłynie akt oskarżenia.
Wniosek o warunkowe umorzenie postępowania można również złożyć na etapie postępowania przygotowawczego, czyli na Policji do akt sprawy. Zatem nie musisz czekać ze złożeniem takiego wniosku aż będziesz miał status oskarżonego, możesz go złożyć będąc jeszcze podejrzanym (na etapie postępowania przygotowawczego)

ZAŁĄCZNIKI
Wskazane jest załączenie do wniosku dowodów w postaci załączników. Dowody te (załączniki) powinny odzwierciedlać Twoją sytuację osobistą, zdrowotną, rodzinną, zawodową oraz wskazywać Twoje źródła utrzymania.
Załącznikiem może być w zasadzie każdy dokument, bądź też np. fotografia, które to dowody potwierdzają tezy wskazane we wniosku. Wszystko co może potwierdzić argumenty wskazane w uzasadnieniu wniosku należy załączyć do wniosku. Należy „dać sądowi szansę”, ażeby mógł wydać orzeczenie uwzględniające Twój wniosek. Powinieneś „pomóc sądowi” wydać orzeczenie zgodnie z Twoim wnioskiem, w tym celu należy poprzeć twierdzenia wniosku stosownymi dowodami.