Wniosek o potwierdzenie obywatelstwa polskiego

W ramach prowadzonej praktyki świadczę również pomoc prawną w zakresie potwierdzenia posiadania obywatelstwa polskiego.

Z uwagi na obowiązującą w polskim systemie prawnym zasadę prawa krwi, w większości spraw postępowanie administracyjne przed właściwym wojewodą nie sprawia większych problemów, pod warunkiem, że zachowały się w rodzinnych pamiątkach istotne pod względem dowodowym dokumenty wskazujące na to, że przodkowie wnioskodawcy byli polakami. Dotyczy to zwłaszcza spraw rozpoznawanych w oparciu o przepisy ustawy z dnia 2 kwietnia 2009 roku o obywatelstwie polskim. Postępowanie w sprawie potwierdzenia posiadania obywatelstwa polskiego nie jest już tak oczywiste w sprawach, w których stosowane są przepisów wcześniejszej ustawy, tej z dnia 20 stycznia 1920 r. o obywatelstwie Państwa Polskiego. Taka sytuacja będzie miała miejsce w przypadku gdy o potwierdzenie polskiego obywatelstwa wystąpią dzieci imigrantów pochodzących z ziem polskich, znajdujących się pod zaborami, którzy urodzili się w państwie gdzie obowiązuje zasada prawa ziemi np. w Stanach Zjednoczonych. Wskazać należy, że przepisy ustawy z dnia 20.01.1920 r. o obywatelstwie Państwa Polskiego w niektórych wypadkach wykluczały nabycie obywatelstwa polskiego jeżeli w chwili urodzenia dzieci ich rodzice nie legitymowali się obywatelstwem polskim, pomimo że mogli lub spełniali przesłanki do nabycia obywatelstwa polskiego. Dotyczy to negatywnej przesłanki posiadania obywatelstwa innego państwa, bowiem nabycie obywatelstwa obcego, w rozumieniu przepisów ustawy z 1920r. o obywatelstwie Państwa Polskiego, przy obowiązywaniu zasady prawa ziemi (np. urodzenia w Stanach Zjednoczonych) będzie negatywnie wpływać na ocenę kryteriów, które są brane pod uwagę przy stwierdzeniu nabycia obywatelstwa polskiego.
Każda sprawa wymaga indywidualnej oceny w ustaleniu stanu faktycznego i prawnego. Procedura potwierdzenia obywatelstwa polskiego, w niektórych wypadkach stwarza wiele problemów zwłaszcza natury dowodowej. W takich sprawach staram się ustalić stan faktyczny sprawy, a zwłaszcza zaoferować wystarczające dowody w wykazaniu polskiego pochodzenia osoby ubiegającej się o potwierdzenia obywatelstwa polskiego.
Posiadanie obywatelstwa polskiego stwierdza wojewoda.
Osoba zainteresowana potwierdzeniem polskiego obywatelska, przebywająca za granicą, może złożyć wniosek za pośrednictwem konsula właściwego ze względu na miejsce zamieszkania.
Wniosek o potwierdzenia posiadania obywatelstwa polskiego można również złożyć za pośrednictwom pełnomocnika np. adwokata.
Osoby zainteresowane zapraszam do kontaktu ze mną, na adres e-mail: kancelaria.demski@gmail.com