Zapobieganie utrudnianiu kontaktów z dzieckiem

Prawdziwą zmorą kontaktów z dzieckiem jest to, iż kontakty te przebiegają – najczęściej z przyczyn dotyczących matki, bądź ojca (dotyczy to również dziadków) – w sposób, który drastycznie odbiega od obowiązującego postanowienia regulującego te kontakty.

Wobec takiej sytuacji rodzice nie wiedzą co mają zrobić, żeby temu zaradzić.

Ustawodawca dążąc wyeliminowania takich niepożądanych sytuacji wprowadził do KPC dwie instytucje :

1/ pierwsza z nich to zagrożenie nakazaniem zapłaty oznaczonej sumy pieniężnej

2/ druga to nakazanie zapłaty należnej sumy pieniężnej za naruszanie orzeczenia o kontaktach (wnioski R3 i R6 do nabycia)

Zagrożenie nakazaniem zapłaty oznaczonej sumy pienięznej poprzedzone jest złożeniem przez ojca lub matkę dziecka wniosku do sądu, który -po jego rozpatrzeniu- wyda postanowienie, w którym zagrozi ojcu lub matce dziecka nakazaniem zapłaty na rzecz drugiego rodzica oznaczonej sumy pieniężnej.

WNIOSKI R1 i R2 do nabycia na stronie głównej

Nakazanie zapłaty należnej sumy pieniężnej. Jeżeli postanowienie o zagrożeniu nakazaniem zapłaty nie odniesie skutku i nadal kontakty będą odbywały się sprzecznie z postanowieniem sądu, wówczas na wniosek uprawnionego ojca lub matki dziecka sąd wyda postanowienie, w którym nakaże zapłatę należnej sumy pieniężnej stosownie do ilości naruszeń.

WNIOSKI R3 i R6 do nabycia na stronie głównej

Uregulowanie kontaktów sprowadza się do zasady, która brzmi: kto utrudnia, bądź narusza kontakty z dzieckiem musi płacić. Jest to skuteczny przymus pieniężny, który eliminuje niepożądane zachowania rodzica, który postępuje w sposób sprzeczny z obowiązującym orzeczeniem o kontaktach.

Głównym celem wydania przez sąd postanowienia o zagrożeniu matce lub ojcu dziecka nakazania zapłaty określonej sumy pieniężnej na rzecz drugiego rodzica za naruszanie orzeczenia o kontaktach jest to, żeby rodzic który nie wykonuje postanowienia o kontaktach został za takie postępowanie pociągnięty do odpowiedzialności finansowej. Ustawodawca uznał, że w drodze przymusu pieniężnego powstrzyma uprawnionego do kontaktów lub opiekuna dziecka – najczęściej jest nią matka – do respektowania orzeczenia o kontaktach i nieutrudniania ich realizacji.

WNIOSEK R1 dedykowany (przeznaczony) jest dla ojca dziecka oraz innych osób uprawnionych do kontaktów dzieckiem.

WNIOSEK R2 dedykowany (przeznaczony) jest dla matki – oraz innych osób – pod pieczą których pozostaje dziecko.

WNIOSEK R3 jest konsekwencją czyli kontynuacją wydanego wcześniej przez sąd postanowienia, w którym sąd zagroził matce dziecka nakazaniem zapłaty na rzecz wnioskodawcy -ojca dziecka- określonej sumy pieniężnej.

WNIOSEK R6 jest natomiast konsekwencją czyli kontynuacją wydanego wcześniej przez sąd postanowienia, w którym sąd zagroził matce dziecka nakazaniem zapłaty na rzecz wnioskodawcy -ojca dziecka- określonej sumy pieniężnej.

W podsumowaniu stwierdzić należy, że skoro kontakty odbywają się w sposób sprzeczny z postanowieniem regulującym te kontakty, wówczas kolejność działań powinna być następująca:

najpierw należy złożyć WNIOSEK R1 lub R2, zaś następnie w sytuacji, gdy wydane na jego podstawie postanowienie o zagrożeniu zapłaty okaże się nieskuteczne wówczas należy złożyć kolejny WNIOSEK R3 lub R6 o nakazanie zapłaty należnej sumy pieniężnej.