Wniosek o blokadę alkoholową

Wniosek o pozwolenie na prowadzenie pojazdów wyposażonych w blokadę alkoholową składa się do sądu, który wydał wyrok w I instancji. Wniosek jest wolny od opłat. Warunkiem formalnym uprawniającym do złożenia wniosku jest upływ połowy orzeczonego okresu na jaki zakaz ten został orzeczony lub po dziesięciu latach, to przypadku gdy sąd orzekł dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów. Przesłanką merytoryczną – czyli tą istotną- wniosku jest wystąpienie pozytywnej prognozy kryminologicznej, o której będzie jeszcze mowa.
Uprawnionymi do ubiegania się o pozwolenie na prowadzenie pojazdów wyposażonych w blokadę alkoholową są te osoby, wobec których sąd orzekł zakaz prowadzenia pojazdów za przestępstwo popełnione w związku z jazdą w stanie nietrzeźwości lub stanie po użyciu alkoholu, czyli skazani za przestępstwo oraz ukarani za wykroczenie. Sprawcy przestępstw, których dopuścili się będąc pod wpływem środka odurzającego lub będąc trzeźwi uciekli z miejsca zdarzenia/wypadku nie mogą ubiegać się o wydanie przez sąd pozwolenia na prowadzenie pojazdów wyposażonych w blokadę alkoholową Uwaga: skazani za przestępstwo popełnione w stanie nietrzeźwości, którzy zbiegli z miejsca zdarzenia, mogą ubiegać na podstawie art. 182a § 1 k.k.w. o pozwolenie na prowadzenie pojazdów wyposażonych w blokadę alkoholową. Zaś ci sprawcy, którzy będąc trzeźwi lub będąc pod wpływem środka odurzającego zbiegli z miejsca wypadku nie mogą ubiegać się o pozwolenie na prowadzenie pojazdów wyposażonych w blokadę alkoholową.

Wniosek należy właściwie umotywować
To najważniejsza część wniosku. Należy pamiętać o tym, że sąd udzieli pozwolenia na prowadzenie pojazdów wyposażonych w blokadę alkoholową, tylko wtedy, gdy nabierze przekonania i ustali, że prowadzenie przez skazanego pojazdu wyposażonego w taką blokadą nie spowoduje zagrożenia w komunikacji. Sąd udzieli pozwolenia tylko wtedy kiedy będzie wręcz pewnyny, że kierowanie pojazdem przez osobę ubiegającą się o założenie blokady alkoholowej nie będzie ponownie zagrażało bezpieczeństwu w komunikacji. Dlatego wnioskodawca powinien nakreślić we wniosku tak zwaną pozytywną prognozę kryminologiczną, która opierać się powinna na takich przesłankach jak: postawa sprawcy, jego właściwości i warunki osobiste, a przede wszystkim jego zachowanie w okresie wykonywania środka karnego. Koniecznie wniosek taki zawierać powinien krytyczny stosunek sprawcy do czynu tj. jazdy w stanie nietrzeźwości (po użyciu alkoholu w przypadku wykroczeń). Ponadto we wniosku należy zwięźle opisać warunki materialne, rodzinne, opisać potrzeby rodziny skazanego (bądź tylko skazanego jeśli jest np. kawalerem) oraz możliwości ich zaspokajania. Wskazane byłoby połączenie potrzeb rodziny skazanego (bądź tylko skazanego) z oczekiwaniami dotyczącymi przyszłej pracy skazanego w charakterze kierowcy, żeby mógł kierować pojazdami wyposażonymi w blokadę alkoholową. Jednakże najważniejszą okolicznością, która może przesądzić o uwzględnieniu wniosku, jest zachowanie sprawcy w okresie wykonywania zakazu prowadzenia pojazdów. We wniosku należy wskazać na niekaralność w tym okresie za przestępstwo lub wykroczenie przeciwko bezpieczeństwu w ruchu drogowym, oczywiście pod warunkiem, że rzeczywiście tak było.
Pamiętać należy również o tym, że sąd może cofnąć pozwolenie na jazdę pojazdami wyposażonymi w blokadę alkoholową, ale tylko wtedy, gdy skazany w sposób rażący naruszy zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
Blokada alkoholowa jest urządzeniem, które zintegrowane jest z silnikiem samochodu. Ażeby uruchomić pojazd, najpierw trzeba dmuchnąć w ustnik. Blokada alkoholowa uniemożliwia uruchomienie pojazdu, jeśli stężenie alkoholu w wydychanym przez usiłującego uruchomić pojazd powietrzu przekracza określone wartości wówczas blokada uniemożliwia uruchomienia silnika. Blokada ma przy tym inne właściwości i „wykrywa” próby obejścia tej procedury, bowiem wszelkie manipulacje oraz próby zneutralizowania urządzenia i uruchomienia silnika w stanie po spożyciu alkoholu są rejestrowane w jej pamięci.
Egzamin i badania obowiązkowe (z małym wyjątkiem)
Skazany, któremu sąd zezwolił na prowadzenie pojazdów wyposażonych w blokadę alkoholową może kierować takimi pojazdami tylko, jeśli posiada uprawnienia do kierowania nim, stwierdzone prawem jazdy odpowiedniej kategorii. Z uwagi na to, że najwcześniej można ubiegać się o modyfikację zakazu po 18 miesiącach – tym samym egzamin na prawo jazdy jest nieunikniony, chyba że orzeczono zakaz za wykroczenie nie przekraczający 1 roku. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku trzeba będzie przejść badania lekarskie celem ustalenia istnienia lub braku przeciwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami. Potem czeka już tylko egzamin celem sprawdzenia kwalifikacji ubiegającego się do uzyskania uprawnień. Dokument prawa jazdy będzie zawierał czytelną i widoczną np. dla Policji informację wskazującą na to, że posiadacz prawa jazdy może prowadzić wyłącznie takie pojazdy, które są wyposażone w blokadą alkoholową. Ponadto kierowca korzystający z blokady ma obowiązek wożenia ze sobą zaświadczenia potwierdzającego jej dopuszczalność do użytkowania – sprawność techniczną.

Proszę pamiętać, że badania, egzamin i założenie samej blokady są to rzeczy wtórne. Najważniejszym jest wniosek o tak zwaną blokadę, a w zasadzie jego uzasadnienie. Nieważne jest jak zatytułujesz wniosek: WNIOSEK o blokadę alkoholową (art. 182a par. 1 kkw), czy dasz dłuższy tytuł np. WNIOSEK o zmianę zakresu zakazu prowadzenia pojazdów(art. 182a par. 1 kkw), ale najważniejsze jest i tak uzasadnienie. Należy ten wniosek tak uzasadnić, żeby przekonać sąd, że zasługujesz na to, żeby sąd zaufał ci, że prowadząc pojazd wyposażony w blokadę alkoholową nie będzie ponownie zagrażał bezpieczeństwu w komunikacji. To jest najważniejsze w Twoim wniosku. Powodzenia.

ZAŁĄCZNIKI
Wskazane jest załączenie do wniosku dowodów w postaci załączników. Dowody te (załączniki) powinny odzwierciedlać Twoją sytuację osobistą, zdrowotną, rodzinną, zawodową oraz wskazywać Twoje źródła utrzymania.
Załącznikiem może być w zasadzie każdy dokument, bądź też np. fotografia, które to dowody potwierdzają tezy wskazane we wniosku. Wszystko co może potwierdzić argumenty wskazane w uzasadnieniu wniosku należy załączyć do wniosku. Należy „dać sądowi szansę”, ażeby mógł wydać orzeczenie uwzględniające Twój wniosek. Powinieneś „pomóc sądowi” wydać orzeczenie zgodnie z Twoim wnioskiem, w tym celu należy poprzeć twierdzenia wniosku stosownymi dowodami.