REGULAMIN
internetowej sprzedaży wzorów pism procesowych

I./ Postanowienia wstępne

Pkt 1

1. Niniejszy Regulamin określa szczegółowe zasady sprzedaży przez właściciela domeny internetowej https:// www.adwokat-agustow.pl Mirosława Dęmskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą: Kancelaria Adwokacka Adwokat Mirosław Dęmski, NIP 8461039168, REGON 791043130 posiadającego stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej oraz adres do doręczeń: ul. Wojska Polskiego 6 lok. 4, 16-300 Augustów – multimedialnych treści cyfrowych takich jak wzory pism procesowych za pośrednictwem serwisu zlokalizowanego pod adresem internetowym https://www.adwokat-agustow.pl
2. Firma: Kancelaria Adwokacka Adwokat Mirosław Dęmski wpisana jest do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Burmistrza Miasta Augustowa.

Pkt 2


Regulamin serwisu adwokat-agustow.pl jest regulaminem w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity: Dz. U. 2016, poz. 1030, ze zm.) i określa zasady sprzedaży przez właściciela domeny wzorów pism procesowych za pośrednictwem serwisu https://www.adwokat-agustow.pl

Pkt 3


Regulamin serwisu https://www adwokat-agustow.pl udostępniany jest nieodpłatnie wszystkim Użytkownikom pod adresem internetowym: https://www.adwokat-agustow.pl w sposób, który umożliwia jego pobranie, utrwalenie, wielokrotne odtwarzanie oraz wydrukowanie.

II/. Definicje

Pkt 1


Administrator serwisu: jest nim zarazem zarządzający, prowadzący oraz właściciel domeny internetowej https://www.adwokat-agustow.pl Mirosław Dęmski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Kancelaria Adwokacka Adwokat Mirosław Dęmski, NIP 8461039168, REGON 791043130 posiadający stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej oraz adres do doręczeń: ul. Wojska Polskiego 6 lok. 4, 16-300 Augustów

Pkt 2


Serwis: jest to platforma internetowa należąca do Administratora serwisu, dostępna pod adresem internetowym https://www.adwokat-agustow.pl Serwis https://www.adwokat-agustow.pl umożliwia zawarcie umowy pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem na sprzedaż oraz dostawę multimedialnych treści cyfrowych takich jak wzory pism procesowych wraz z instrukcją ich wypełnienia.

Pkt 3


Użytkownik: jest nim pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, albo osoba prawna, lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która dobrowolnie, w sposób świadomy za pomocą serwisu https://www.adwokat-agustow.pl wyraża wolę zawarcia umowy mającej za przedmiot zakup wzoru pisma procesowego poprzez dopełnienie czynności opisanych niniejszym Regulaminem i zapłacenie ceny za wybrany wzór pisma procesowego.

Pkt 4


Wzór: multimedialne treści cyfrowe w postaci wzoru pisma procesowego lub pism procesowych, utworzony i opracowany przez właściciela serwisu i dostarczony Użytkownikowi odpłatnie za pośrednictwem serwisu zlokalizowanego pod adresem internetowym https://www.adwokat-agustow.pl Wzory pism procesowych są autorskim projektem Mirosława Dęmskiego i nie mogą być odsprzedawane, ani kopiowane czy powielane w celu udostępnienia innym osobom.

Pkt 5


Umowa, jej przedmiotem jest sprzedaż oraz udostępnienie wzorów pism procesowych w postaci multimedialnych treści cyfrowych przez Administratora serwisu na rzecz Użytkownika, wcześniej zamówionych na podstawie formularza zgłoszeniowego. Treść umowy wyznaczają postanowienia niniejszego Regulaminu.

Polityka prywatności: zasady przetwarzania przez Administratora serwisu danych osobowych Użytkowników oraz zasady wykorzystania plików cookies przez Administratora serwisu, które to zasady uwzględniają wymagania stawiane przez przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W (RODO)

Pliki cookies: są to informacje, które są zapisywane w pamięci komputera, telefonu, lub innego urządzenia mobilnego przy pomocy którego Użytkownik odwiedza stronę https://www.adwokat-agustow.pl Pliki cookies umożliwiają Użytkownikowi korzystanie ze wszystkich funkcji Serwisu a jednocześnie nie powodują zmian w urządzeniu Użytkownika. Wykorzystywane są w celach statystycznych oraz analitycznych.

III./ Zasady dotyczące korzystania z serwisu

Pkt 1


Ażeby skorzystać z serwisu Użytkownik dysponować powinien sprawnym technicznie urządzeniem stacjonarnym lub mobilnym, posiadającym połączenie z internetem, umożliwiającym przekazywanie oraz odbiór danych teleinformatycznych.

Pkt 2


Do zakupu wzoru pisma procesowego w postaci multimedialnych treści cyfrowych niezbędne jest posiadanie skrzynki poczty elektronicznej a także adresu e-mail, na którą, po zawarciu umowy i zapłaceniu ceny Użytkownik otrzyma zamówiony wzór pisma procesowego oraz dokument fiskalny – fakturę elektroniczną.

Pkt 3


W ramach zawartej umowy, po zapłaceniu ceny Użytkownik otrzyma na wskazany adres skrzynki poczty elektronicznej zakupiony wzór pisma procesowego wraz z instrukcją samodzielnego sporządzenia/ napisania.

Pkt 4


Wymagane przez prawo (Rozporządzenie RODO) informacje dotyczące Administratora danych osobowych, zasad przetwarzania danych osobowych, praw Użytkowników związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz obowiązków spoczywających na właścicielu serwisu zostały zawarte w dokumencie: „Polityka Prywatności”.

Pkt 5


Mając na uwadze treść obowiązujących od 25 maja 2018r. przepisów Rozporządzenia RODO oraz przepisów innych ustaw Użytkownik we własnym interesie powinien zapoznać się z treścią postanowień zawartych w dokumencie „Polityka prywatności”. Jednocześnie Użytkownik oświadcza, że zapoznał się z treścią postanowień zawartych w dokumencie „Polityka prywatności” i w całości bez zastrzeżeń akceptuje treść postanowień zawartych w ww. dokumencie.

IV./ Umowa – warunki, sposób oraz skutki jej zawarcia

Pkt 1


Warunkiem skorzystania z systemu internetowej sprzedaży wzorów pism procesowych jest zaakceptowanie niniejszego „Regulaminu” oraz dokumentu „Polityka prywatności”.

Pkt 2


Administrator serwisu oferuje Użytkownikom zakup wzorów pism procesowych wraz z instrukcją ich samodzielnego sporządzenia/ napisania. Wzory udostępniane są odpłatnie w postaci plików Doc. po uprzednim zamówieniu i zapłaceniu ceny

Pkt 3


Użytkownik, wypełniając i składając formularz zamówienia na wybrany przez siebie wzór pisma procesowego, jednocześnie oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego „Regulaminu”, oraz z treścią dokumentu „Polityka prywatności”, oraz akceptuje bez zastrzeżeń postanowienia zawarte w ww. dokumentach.

Pkt 4


Umowa zostaje zawarta z chwilą złożenia przez Użytkownika formularza zamówienia z podaniem adresu e-mail, danych do faktury oraz zaakceptowaniu „Regulaminu” i „Polityki prywatności”. Warunki umowy określa niniejszy „Regulamin” zgodnie z treścią obowiązującą w chwili zawarcia umowy.

Pkt 5


Po zawarciu umowy Użytkownik ma obowiązek dokonania zapłaty ceny w wysokości wskazanej przy wybranym wzorze. Płatność dokonywana jest z góry i jest warunkiem wysłania na podany przez Użytkownika adres e-mail wzoru pisma procesowego. Po zaksięgowaniu płatności właściciel serwisu w ciągu 48 godzin licząc od chwili zaksięgowania prześle, na wskazany przez Użytkownika w formularzu zgłoszeniowym adres e-mail zakupiony wzór pisma procesowego.

Pkt 6


Ocena, czy wzór pisma procesowego zakupiony przez Użytkownika jest adekwatny do jego potrzeb i sytuacji prawnej należy do Użytkownika.

V./ Płatności

Pkt 1


Sprzedaż wzorów ma charakter odpłatny – płatność powinna zostać dokonana przez Użytkownika z góry i jest warunkiem udostępnienia Użytkownikowi wybranego wzoru pisma procesowego wraz z instrukcją jego sporządzenia/ napisania.

Pkt 2


Płatności za zakupione wzory są obsługiwane za pośrednictwem ING Bank Śląski S.A. przeprowadzający transakcje przez szybkie przelewy PayByLink i BLIK-a. Użytkownik może dokonać przelewu na wskazany przez właściciela serwisu nr rachunku bankowego szybkim przelewem – w ramach instrumentów płatniczych.

Pkt 3


Użytkownik akceptuje otrzymanie faktury VAT w formie elektronicznej, na adres e-mail podany przez Użytkownika w formularzu zamówienia.

Pkt 4


Wszelkie ceny podane w opisie Wzoru pisma procesowego są cenami brutto i zawierają 23% podatek VAT

Pkt 5


Faktura VAT wystawiana jest w oparciu o dane Użytkownika podane w formularzu zamówienia.

V./ Dane osobowe

Pkt 1


Administratorem danych osobowych podanych przez Użytkownika jest właściciel serwisu.

Pkt 2


Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są zgodnie z polityką prywatności serwisu i dostępne są w dokumencie Polityka prywatności.

VI./ Prawa i obowiązki Użytkownika

Pkt 1


Wykorzystanie przez Użytkownika zakupionego przez niego Wzoru pisma procesowego/ Wzorów pism procesowych dozwolone jest wyłącznie dla celów osobistych, niezwiązanych z prowadzeniem przez Użytkownika jakiejkolwiek działalności gospodarczej, czy innej działalności zarobkowej, choćby niezarejestrowanej i nigdzie nie zgłoszonej.

Pkt 2


Udostępnianie, odpłatnie lub nieodpłatne innym osobom, np. w internecie, bądź w inny sposób zakupionych wzorów pism procesowych jest zabronione.

Pkt 3


Użytkownik korzystający z serwisu https://www.adwokat-agustow.pl zobowiązany jest do przestrzegania praw autorskich właściciela serwisu. Korzystanie z serwisu może polegać również na zapoznaniu się oraz pobieraniu wzorów pism procesowych, które udostępniane są przez Administratora serwisu nieodpłatnie.

Pkt 4


Wzór może być wykorzystany wyłącznie na potrzeby własne Użytkownika – zabronione jest udostępniani Wzorów pism procesowych na potrzeby osób trzecich. Właściciel serwisu nie wyraża zgody na wykorzystanie Wzorów do celów działalności gospodarczej, bądź innej działalności zarobkowej lub działalności związanej ze świadczeniem pomocy prawnej przez fachowych pełnomocników.

VI./ Obowiązki Administratora – właściciela serwisu.

Pkt 1


Właściciel serwisu odpowiada za sprawne działanie platformy internetowej https://www.adwokat-agustow.pl

Pkt 2


Właściciel serwisu obowiązany jest dołożyć najwyższej staranności, ażeby oferowane przez niego wzory pism procesowych były dla Użytkowników zrozumiałe i przejrzyste. Właściciel serwisu zapewnia, że oferowane wzory pism procesowych napisane są językiem zrozumiałym, w miarę możliwości językiem potocznym.

Pkt 3


Właściciel serwisu odpowiada za poprawne zredagowanie pod względem formalnym wzoru pisma procesowego.

Pkt 4


Właściciel serwisu nie daje gwarancji, że zakup oferowanego przez niego wzoru pisma procesowego przyniesie skutek np. w postaci uwzględnienia wniosku bądź wygrania sprawy. Wzór może okazać się pomocny do zrozumiałego zaprezentowania przez Użytkownika jego stanowiska w sprawie.

VII./ Reklamacje i prawa konsumenckie Użytkownika

Pkt 1


Reklamacje dotyczące funkcjonowania serwisu https://www.adwokat-agustow.pl oraz realizacji usług mogą być zgłaszane przez Użytkownika do właściciela serwisu drogą elektroniczną na adres: kancelaria.demski@ gmail.com

Pkt 2


Zgłaszając reklamację Użytkownik powinien wskazać czego dotyczy, w szczególności wskazać umowę oraz usługę właściciela Serwisu, której reklamacja dotyczy, a także okoliczności uzasadniające reklamację oraz podać dane umożliwiające kontakt z Użytkownikiem.

Pkt 3


Warunkiem wysłania Użytkownikowi na podany adres e-mail Wzoru pisma procesowego jest otrzymanie zapłaty. Po zaksięgowaniu płatności właściciel serwisu prześle Użytkownikowi w ciągu 48 godzin licząc od chwili zaksięgowania zakupiony Wzór.

Pkt 4


Jeżeli Użytkownik nie otrzyma wzoru w ciągu 48 godzin od momentu jego zakupienia (dokonania przelewu) na wskazany adres e-mail, wówczas należy wysłać reklamację drogą elektroniczną na adres: kancelaria.demski@ gmail.com W wiadomości e-mail zawierającej reklamację należy podać jaki wzór pisma procesowego został zakupiony (nazwę i numer) oraz podać datę dokonania przelewu. Administrator serwisu niezwłocznie, to jest w terminie nie dłuższym niż w ciągu 48 godzin od otrzymania reklamacji rozpatrzy ją i udzieli odpowiedzi drogą mejlową.

Pkt 5


Użytkownik będący konsumentem dokonując zamówienia oferowanych przez Właściciela serwisu produktów w postaci multimedialnych treści cyfrowych takich jak wzory pism procesowych oświadcza, że wyraża zgodę na udostępnienie przez Właściciela serwisu zamówionego wzoru pisma niezwłocznie, po dokonaniu zakupu, jeszcze przed upływem 10 dniowego okresu uprawniającego Użytkownika będącego konsumentem do odstąpienia od umowy na zakup wzorów pism procesowych.

Pkt 6


Z uwagi na wyrażoną przez Użytkownika zgodę na udostępnienie przez Właściciela serwisu zamówionego wzoru pisma procesowego przed upływem 10 dniowego okresu uprawniającego Użytkownika będącego konsumentem do odstąpienia od umowy na zakup wzorów pism procesowych zawartą w Pkt 5 stwierdzić należy, że w oparciu o treść art. 10 ust. 3 pkt 1), ustawy dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Z dnia 31 marca 2000 r.) Użytkownikowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy na zakup multimedialnych treści cyfrowych w postaci Wzorów pism procesowych w trybie przewidzianym w art. 7 ust. 1 ww. ustawy, co Użytkownik przyjmuje do wiadomości i na co wyraża zgodę.

Pkt 7


Z uwagi na treść postanowień zawarte w Pkt 5 i Pkt 6 Użytkownik oświadcza, że jest świadomy, że dobrowolnie rezygnuje z prawa do odstąpienia od umowy na zakup multimedialnych treści cyfrowych w postaci Wzorów pism procesowych

Pkt 8


Zgłoszenie przez Użytkownika reklamacji, a także jej nieuznanie albo pozostawienie bez rozpoznania przez Administratora serwisu, w żaden sposób nie wpływa na uprawnienia Użytkownika w zakresie dochodzenia roszczeń na drodze sądowej.

Pkt 9


Spory w zakresie roszczeń wynikających z oferowanych przez właściciela Serwisu produktów w postaci multimedialnych treści cyfrowych zgłoszonych przez Użytkownika strony umowy poddają rozstrzygnięciu przez sąd właściwy dla siedziby, bądź miejsca zamieszkania Właściciela serwisu.

VIII./ Postanowienia końcowe

Pkt 1


Regulamin obowiązuje i wchodzi w życie z dniem opublikowania na stronie internetowej https://www.adwokat-agustow.pl Użytkownik może zapoznać się z treścią Regulaminu pod w/w adresem internetowym

Pkt 2


Regulamin może zostać zmieniony przez Administratora serwisu. Każda zmiana Regulaminu ma zastosowanie tylko do umów, które zostały zawarte po podaniu zmienionego Regulaminu do wiadomości Użytkowników poprzez jego zamieszczenie pod adresem internetowym: https://www.adwokat-agustow.pl W zakresie Umów zawartych przed zamieszczeniem na stronie internetowej zmienionego Regulaminu, Użytkownika obowiązuje Regulamin w brzmieniu obowiązującym w chwili zawarcia umowy.

Pkt 3


W zakresie spraw nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 z późń. zm.), a ponadto przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176 z późń. zm.), ustawy z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22 poz. 271 z późń. zm.), ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity: Dz. U. 2016, poz. 1030, ze zm.), a także przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83 z późń. zm.)

Pkt 4


Wypełniając i składając formularz zamówienia na wybrany przez siebie wzór pisma procesowego Użytkownik oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, oraz akceptuje bez zastrzeżeń wszystkie postanowienia zawarte w niniejszym dokumencie.