KTO ZŁOŚLIWIE UTRUDNIA KONTAKTY Z DZIECKIEM MUSI ZA TAKIE POSTĘPOWANIE PŁACIĆ UPRAWNIONEMU DO KONTAKTÓW Wniosek R6 dedykowany (przeznaczony) jest dla ojców oraz innych osób uprawnionych do kontaktów dzieckiem

Celem orzeczenia o zagrożeniu MATCE (najczęściej jet tą osobą matka) nakazaniem zapłaty sumy pieniężnej na rzecz uprawnionego do kontaktów OJCA dziecka (najczęściej jest nim ojciec) za naruszanie postanowienia o kontaktach jest to, żeby osoby, które w sposób sprzeczny z postanowieniem sądu utrudniają kontakty z dzieckiem były za takie czyny pociągnięte do odpowiedzialności materialnej. Ustawodawca uznał, że w drodze przymusu finansowego powstrzyma opiekuna dziecka – najczęściej jest nią matka – do respektowania orzeczenia o kontaktach i nieutrudniania ich realizacji.

Przedstawiam zrozumiały, a przy tym przejrzyście i w sposób czytelny zredagowany wzór wniosku R6 zagrożenie nakazaniem zapłaty oznaczonej sumy pieniężnej za każde naruszanie obowiązku wynikającego z orzeczenia o kontaktach. Wartością i niewątpliwą zaletą wniosku jest jego uzasadnienie zredagowane w sposób przejrzysty i zrozumiały.

Niewątpliwą wartością wzoru wniosku R6 jest to, że zawiera on opis konkretnej, typowej sytuacji, w której – matka dziecka złośliwie utrudnia realizację kontaktów przez uprawnionego – ojca dziecka. Właśnie w takich sytuacjach skutecznym rozwiązaniem okazać się może wydanie przez sąd orzeczenia, w którym zagrozi matce dziecka nakazaniem zapłaty oznaczonej sumy pieniężnej na rzecz uprawnionego do kontaktów ojca dziecka za każde naruszenie obowiązku.

Można pobrać wzór wniosku R6 wraz z INSTRUKCJĄ jego wypełnienia, w oparciu o którą można samodzielnie sporządzić/napisać wniosek o zagrożenie nakazaniem zapłaty za naruszanie orzeczenia o kontaktach. Wzór wniosku oraz INSTRUKCJA jego wypełnienia mogą wydanie pomóc w sporządzeniu konkretnego wniosku, w oparciu o konkretne danie i faktyczne okoliczności sprawy.