Pozew o rozwód

Powództwo o rozwód jest to żądanie skierowane do sądu dotyczące rozwiązania związku małżeńskiego przez rozwód. Żądanie to musi być zawarte w piśmie procesowym nazwanym przez ustawę pozwem. Sam pozew jest pismem procesowym kwalifikowanym, to znaczy takim, który składa z określonych żądań. Sama zaś treść zawartych w pozwie żądań jest ściśle określona przez przepisy Kodeksu postępowania cywilnego. Sąd jest związany treścią zawartych w pozwie żądań, pod warunkiem, że ustawa dopuszcza zgłoszenie takich roszczeń. Podstawą faktyczną roszczeń zawartych w pozwie są okoliczności faktyczne czyli twierdzenia powoda o istnieniu np. przesłanek rozwodowych czyli rozkładzie pożycie małżeńskiego, który ma charakter trwały.
Pozew o rozwód, który nie zawiera dodatkowych żądań w zasadzie jest nieprzydatny, bowiem nie zabezpiecza w dostateczny sposób interesów powoda. Sąd nie udzieli z urzędu zabezpieczenia np. alimentów na dzieci czy też alimentów na małżonka niewinnego, jeżeli żądania takiego nie będzie zawierał pozew o rozwód.

Przedstawiam fragmenty wzoru pozwu o rozwód R wraz z INSTRUKCJĄ, które są dostępne na stronie głównej.

Wzór pozwu R wraz z instrukcją został zredagowany w sposób podobny do pozostałych wzorów pozwów, które opracowałem i zamieściłem na stronie głównej. Autorski projekty moich pozwów poza zasadniczym żądaniem rozwiązania małżeństwa przez rozwód zawierają również dodatkowe żądania takie jak: zasądzenie alimentów na dziecko/dzieci, alimentów na małżonka niewinnego, ograniczenia władzy rodzicielskiej, ustalenia kontaktów z dzieckiem oraz eksmisji małżonka z mieszkania.

Szczególną wartość ww. pozwów stanowią wnioski o udzielenie zabezpieczenia na czas trwania procesu o rozwód roszczeń pozostałych roszczeń. Są to n/w pozwy :

R1 pozew o rozwód z żądaniem alimentów na dziecko/dzieci, alimentów na małżonka niewinnego z żądaniem eksmisji małżonka z mieszkania wraz z wnioskami o zabezpieczenie ww. roszczeń

R2 pozew o rozwód z żądaniem alimentów na dziecko/ dzieci, alimentów na małżonka wraz z wnioskami o zabezpieczenie ww. roszczeń

R3 pozew o rozwód z żądaniem alimentów na dziecko /dzieci, alimentów na małżonka niewinnego, ograniczenia władzy rodzicielskiej pozwanego oraz ustalenia jego kontaktów z dzieckiem wraz z wnioskami o zabezpieczenie ww. roszczeń.

R4 pozew o rozwód z żądaniem orzeczenia pieczy naprzemiennej

R5 porozumienie rodzicielskie – plan wychowawczy

R6 pozew o rozwód z żądaniem alimentów na dziecko/ dzieci wraz z wnioskiem o zabezpieczenie ww. roszczenia