POLITYKA PRYWATNOŚCI domeny internetowej https://www.adwokat-agustow.pl

W związku z wejściem w życie i koniecznością stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Administrator serwisu Mirosław Dęmski będący właścicielem domeny internetowej https:// www.adwokat-agustow.pl przedstawia poniższe informacje dotyczące zasad przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

I. Postanowienia wstępne
Pkt 1

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania oraz ochrony przez Administratora serwisu danych osobowych przekazanych przez Panią/Pana w związku z korzystaniem przez Panią/Pana z usługi związanej z zawarciem umowy na sprzedaż multimedialnych treści cyfrowych w postaci wzorów pism procesowych.

Pkt 2

Administratorem Pani/Pana danych osobowych przekazanych w związku z zawarciem umowy, o której mowa w Pkt.1 jest Mirosław Dęmski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Kancelaria Adwokacka Adwokat Mirosław Dęmski, NIP 8461039168, REGON 791043130 posiadający stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej będące jednocześnie adresem do doręczeń: ul. Wojska Polskiego 6 lok. 4, 16-300 Augustów. Firma Kancelaria Adwokacka Adwokat Mirosław Dęmski wpisana jest do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Burmistrza Miasta Augustowa.

II. Informacje poniższe podane są w oparciu i na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W – (dalej w skrócie RODO )
Pkt 1

Administrator danych osobowych nie powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Z Administratorem danych osobowych można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: kancelaria.demski@ gmail.com

Pkt 2

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu realizacji umowy na sprzedaż multimedialnych treści cyfrowych w postaci wzorów pism procesowych zawartej przez Panią/Pana z właścicielem domeny internetowej https:// www.adwokat-agustow.pl przez okres niezbędny do realizacji tej umowy.

Pkt 3

Podstawą do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest: art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych RODO stanowiącym, że – „osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów” oraz art. 6 ust. 1 lit. b, według którego „przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy”

Pkt 4
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże wymagane do wypełnienia formularza zamówienia koniecznego do zawarcia umowy, następnie jej wykonania, dokonania zapłaty, wystawienia elektronicznej faktury oraz wysłania tej faktury na Pani/Pana adres e-mail. Wobec powyższego, stwierdzić trzeba, że wprawdzie podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia umowy na sprzedaż multimedialnych treści cyfrowych w postaci wzorów pism procesowych.
Pkt 5
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane jedynie w celu należytego oraz zgodnego z prawem wykonania umowy, której przedmiotem jest sprzedaż oraz udostępnienie wzorów pism procesowych w postaci multimedialnych treści cyfrowych.
Pkt 6
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane w celu wykonania umowy, o której mowa w pkt. 4 i 5 mogą być udostępnione przez Administratora serwisu takim podmiotom jak: ING Bank Śląski S.A. w celu obsługi i rozliczenia przez Bank płatności dokonywanych przez Panią/Pana przy użyciu instrumentów płatniczych.
Pkt 7
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani udostępniane żadnym innym podmiotom zewnętrznym.
Pkt 8
Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania a także przez okres wymagany przez przepisy prawa.
Pkt 9
Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na wcześniejsze udzielenie upoważnienia do przetwarzania, którego dokonano w oparciu o wyrażoną zgodę przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie danych przed cofnięciem zgody ani na podstawę prawną tego przetwarzania.
Pkt 10
Jeżeli Pani/Pan stwierdzi, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, wówczas może Pani/Pan złożyć skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Pkt 11
Przekazane na potrzeby realizacji umowy dane osobowe nie będą automatycznie przetwarzane, nie będą również poddawane profilowaniu.

III. Pliki Cookies

Pkt 1
Serwis zbiera w sposób automatyczny tylko informacje zawarte w plikach cookies
Pkt 2
Pliki (cookies) są plikami tekstowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika serwisu. Przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu. Przede wszystkim zawierają nazwę strony internetowej swojego pochodzenia, swój unikalny numer, czas przechowywania na urządzeniu końcowym.
Pkt 3
Serwis zbiera informacje zawarte w plikach cookies jedynie w celach statystycznych oraz analitycznych.
Pkt 4
Strona internetowa www.adwokat-augustow.pl korzysta z plików cookies wyłącznie w celach: (a) tworzenia zbiorczych statystyk i analiz, które ułatwiają zrozumieć, w jaki sposób używany jest Serwis oraz pomagają w jego rozwoju, (b) optymalizacji strony internetowej pod kątem różnych urządzeń i przeglądarek, (c) mierzenia skuteczności prowadzonych akcji i działań reklamowych, a także dopasowania treści i form reklam, wyświetlanych zarówno na stronie Serwisu, jak i np. w sieci reklamowej Google (więcej szczegółów: https://support.google.com); W związku z powyższym część danych może być przekazywana za pośrednictwem narzędzi, z których korzystam, do zewnętrznych partnerów. Partnerzy mogą natomiast połączyć te dane z innymi informacjami otrzymanymi od Użytkownika lub przesłanymi za pomocą narzędzi, z których sam korzysta. Poniżej znajduje się lista partnerów, z którymi współpracujemy:
  • Google Analytics (administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA),
  • Google AdWords (administrator cookies: Google Ireland Limited z siedzibą w Irlandii),
  • Facebook (administrator cookies: Facebook Ireland Limited z siedzibą w Irlandii),
  • Hotjar (administrator cookies: Hotjar Limited z siedzibą na Malcie),
  • Smarsupp (administrator cookies: Smartsupp.com, s.r.o. z siedzibą w Republice Czeskiej),
  • Inspectlet (administrator cookies: Inspectlet Inc., z siedzibą w USA),
  • Woopra (administrator cookies: Woopra, Inc.z siedzibą w San Francisco),
  • Albacross (administrator cookies: Albacross Nordic AB z siedzibą w Szwecji.
Na stronie internetowej Serwisu wykorzystywane są dwa rodzaje plików cookies:(a) sesyjne – pozostają na urządzeniu Użytkownika aż do opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej; (b) stałe – pozostają na urządzeniu Użytkownika przez określony czas albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.
Pkt 5
Poprzez zmianę ustawień oprogramowania wykorzystywanego do przeglądania niniejszej strony internetowej www.adwokat-augustow.pl i jej podstron, istnieje możliwość określenia warunków przechowywania oraz warunków uzyskiwania dostępu do plików cookies wykorzystywanych przez tę stronę i jej podstrony, w szczególności możliwość całkowitego wyłączenia ich obsługi.
Pkt 6
W celu zmiany ustawień związanych z obsługą plików cookies należy odpowiednio skonfigurować oprogramowanie wykorzystywane do przeglądania niniejszej strony internetowej www.adwokat-augustow.pl i jej podstron. Stosowne informacje w tym zakresie można uzyskać, korzystając z pomocy technicznej dla takiego oprogramowania lub kontaktując się z jego dostawcą.
Pkt 7
Brak zmiany ustawień oprogramowania wykorzystywanego do przeglądania niniejszej strony internetowej www.adwokat-augustow.pl i jej podstron, stanowi w myśl art. 173 ust. 2 Ustawy prawo telekomunikacyjne wyrażenie zgody na korzystanie przez tę stronę i jej podstrony z plików cookies w celach wyżej określonych.

IV. OŚWIADCZENIE

Wypełniając i składając formularz zamówienia na wybrany przez siebie wzór pisma procesowego, jednocześnie oświadcza Pani/Pan, że zapoznała się/ zapoznał się z treścią niniejszego dokumentu Polityka prywatności, oraz akceptuje bez zastrzeżeń postanowienia zawarte w tym dokumencie. Wypełniając i składając formularz zamówienia na wybrany przez siebie wzór pisma procesowego, jednocześnie oświadcza Pani/Pan, że wyraża zgodę na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych podanych w formularzu zamówienia wyłącznie dla celów związanych z realizacją umowy na internetową sprzedaż oraz udostępnienie wzorów pism procesowych w postaci multimedialnych treści cyfrowych.
Augustów, dnia 30 maja 2020 roku