Plan wychowawczy Porozumienie rodzicielskie

Porozumienie rodzicielskie jest to pisemna ugoda małżonków skierowana do sądu rozwodowego, który rozpoznaje lub rozpozna sprawę o rozwód. Dokument taki zawierać powinien uzgodnienia rozwodzących się (lub zamierzających rozwieść się) rodziców co do sposobu wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywania kontaktów z dzieckiem po rozwodzie. Porozumienie rodzicielskie może być złożone wraz z pozwem o rozwód, lub po wszczęciu procesu o rozwód.

Porozumienie rodzicielskie są to ustalenia dotyczące takich kwestii jak :

1/ władzy rodzicielskiej nad dzieckiem,
2/ oraz kontaktów z dzieckiem po rozwodzie

Porozumienie rodzicielskie nie musi sztywno odnosić się, tj. regulować jedynie kwestii władzy rodzicielskiej oraz kontaktów z dzieckiem, można również uzgodnić również inne istotne kwestie, które wynikną lub mogą wyniknąć po rozwodzie. Są to min. takie kwestie jak opłaty za wycieczki, opłaty za wizyty u stomatologa, za korepetycje. Porozumienie może, a nawet powinno być sformułowane dość elastycznie. W dokumencie tym, które złożone zostanie do sądu rozwodowego tj. sądu okręgowego należy zamieścić wszystkie kwestie, które rodzice uznają za istotne (nie tylko władzę rodzicielską oraz kontakty z dzieckiem ). Porozumienie może zawierać tj. regulować takie kwestie jak edukacja, wybór szkoły, zdrowie czy też finansowanie wycieczek, korepetycji, etc., które pozostają poza alimentacją.

Wartością porozumienia rodzicielskiego jest to, że rodzice mogą samodzielnie i w miarę elastycznie uregulować kwestie władzy rodzicielskiej oraz kontaktów z dzieckiem, które sąd rozwodowy zaakceptuje, chyba że byłoby to sprzeczne z prawem lub dobrem dziecka.

Pisemne porozumienie rodziców, dotyczące władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem sąd uwzględni, ale pod warunkiem, że będzie ono zgodne z dobrem dziecka. Sąd uwzględni porozumienie jeżeli według oceny sądu, rodzice pomimo rozwodu są skłonni współdziałać ze sobą w sprawach dziecka dla jego dobra. Tak więc podstawową przesłanką akceptacji porozumienia rodzicielskiego przez sąd jest zgodność jego z dobrem dziecka. Problem w tym, że nie ma ustawowej definicji kodeksowego zwrotu „dobro dziecka”. W oparciu o dorobek doktryny oraz orzecznictwo sądów rodzinnych stwierdzić można, że dobro dziecka oznacza zapewnienie prawidłowego rozwoju dziecka, poczucia bezpieczeństwa i stabilizacji. Jeżeli sąd dojdzie do przekonania, że porozumienie nie uwzględnia w dostatecznym stopniu dobra dziecka, wówczas samodzielnie wyda rozstrzygnięcie w zakresie władzy rodzicielskiej nad dzieckiem oraz kontaktów z dzieckiem po rozwodzie. Orzekając o władzy i kontaktach sąd ma obowiązek uwzględnić prawo dziecka do wychowania przez oboje rodziców oraz prawo do kontaktów z obojgiem rodziców.

Wzór porozumienia rodzicielskiego wraz z instrukcja jest dostępny na stronie głównej.